IMG-6965.jpg

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

תשובות לשאלות נפוצות

תשובות לשאלות נפוצות

האם מותר ללמוד בשעת אפס?


אין לקיים לימודים בשעת אפס בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. הלימודים יחלו בשעה 8:00. אין לקיים לימודים לפני שעה זו. למעט בתי ספר שקיבלו אישור מיוחד ממנהל המחוז במשרד החינוך.
האם מותר לחייב הפעלת מצלמות בזום?


כרגע אין מתווה מצלמות מסודר ממשרד החינוך אז בתי הספר יכולים לקבוע מדיניות משלהם.
כמה פעמים מותר להחסיר לימודים?


המדיניות היא תלויב בית ספר ובכפוף לתקנון הבית ספרי לפי חוזר מנכ"ל תלמיד רשאי להיעדר עד 15% מימי הלימוד (גם ללא אישור) מבלי שיורד לו בשל כך ציון. במכסה זו יכללו גם עד 4 ימי מחלה 1. כאשר תלמיד עובר את 15% החיסורים בית הספר יכול להוריד מציון התעודה שלו בשיעורים בו הוא נחסר 2. בית הספר רשאי להצדיק את החיסורים הבאים: - טסט - תאוריה - כל היעדרות מצהל (יום ה100, צו ראשון, מיונים וכו) - מחלה (לאחר 4 ימים ועם אישור מרופא) - בדיקת קורונה - אשפוזים בבתי חולים - בעיה רפואית כרונית - משלחות (תלוי בית ספר) - מילוי תפקיד בבית הספר - בשל חתונה של קרוב מדרגה ראשונה -בשל לוויה של קרוב מדרגה ראשונה
כמה זמן מראש יש להודיע על מבחן?


- בית ספר חייב להודיע על מבחן ולתת את החומר כשבוע מראש - בשבוע שלפני המבחן, המורה לא יכול להכניס עוד חומר ממה שלימד בשבוע
האם אפשר למנוע יציאה משיעורים?


אין למנוע מתלמיד לצאת בזמן השיעור לשירותים.
האם תלבושת אחידה היא חובה?


1. בתיכון בית הספר מחליט את אפשרות לבישת תלבושת אחידה. 2. בחטיבת הביניים תלבושת אחידה היא חובה. 3. המושג "הופעה הולמת" נקבע על ידי כל בית ספר. 4. מה קורה כשתלמיד מגיע ללא תלבושת אחידה או בהופעה לא הולמת?: - אפשרות לרישום במזכירות או בתעודה האישית "תלבושת" - שיחת בירור עם התלמיד - שיחת בירור עם הורי התלמיד - למנוע מהתלמיד להיכנס לשיעור - אסור למנוע מהתלמיד להיכנס לשטח בית הספר בגלל שהגיע ללא תלבושת אחידה
מה זה יום זכויות הילד?


ב-20 בנובמבר 1989 אימצה העצרת הכללית של האו"ם את "אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד והילדה". האמנה מבססת את זכויות הילדים בכל מקום בעולם. במקור, יום הילד הראשון בהיסטוריה חל ביום ראשון השני של יוני 1856. יום הילד הבינלאומי הוכרז לראשונה כחג לאומי באופן רשמי על ידי הרפובליקה הטורקית ב-1929 אף על פי שהוא לא הוכרז רשמית כחג לאומי עד 1929, תאריך זה כבר היה מוכר בעיתונות ובשלטון כיום שמוקדש לזכויות הילד ב-20 בנובמבר 1959 הוכרזה באו"ם הצהרת זכויות הילד. בהצהרה מוזכרים עשרה עקרונות הנוגעים לילדים ולזכויותיהם. שלושים שנה לאחר מכן, ב-20 בנובמבר 1989, אימץ האו"ם את אמנת זכויות הילד. האמנה מכילה כללים מפורטים לשמירה על הזכויות שהופיעו בהצהרת זכויות הילד, והיא אושרה על ידי 200 מדינות וביניהן ישראל. לכן, 20 בנובמבר הוא היום הבין לאומי לציון זכויות הילד. במסגרת יום זה אמצעי התקשורת מתגייסים למען העלאת המודעות לרווחת ובריאות הילדים ולעידוד השמירה על זכויותיהם ברחבי העולם.