IMG-6965.jpg

זכויות בלימודים

זכויות בלימודים

בחלק זה במאגר תמצאו את כל הזכויות הקשורות לזכויות בבית הספר כגון, מבחנים, מועדי ב, העתקה וכו. 

בחרו את הנושא המעניין אותכם

זכויות בלימודים

בחינות שוטפות


בחינות שוטפות מועדי הערכה: הוא כל מבחן, עבודה, בוחן, עבודת חקר, הרצאה וכו'... 1- אסור לעשות שני מועדי הערכה באותו היום. 2- מותר לקיים עד שלושה מועדי הערכה בשבוע. 3- מותר לקיים עד שני מועדי הערכה באותו המקצוע במחצית. 4- אסור לקיים 2 מועדי הערכה מאותו המקצוע באותו השבוע. 5- תלמיד שנעדר מהכיתה מסיבה מוצדקת, שאושרה על ידי מחנך הכיתה, בעת קיומה של משימת הערכה, יהיה זכאי לקבל מועד חלופי לביצוע משימת הערכה דומה. ההערכה תתבצע על אותו החומר שהכיתה הוערכה עליו מבחינת הנושאים, כמות החומר ומבנה ההערכה.
מבחנים


מבחנים:

 1. חובה על כל בית ספר להוציא לוח מבחנים בכל תחילת מחצית.
 2. חובה על על בית ספר לשלוח את החומר למבחן לא פחות משבוע לפני מועד המבחן.
 3. חובה על כל בית ספר להחזיר את המבחן תוך שבועיים מיום כתיבתו.
 4. התלמיד זכאי לערער על ציוניו על פי הנהלים שנקבעו מראש ובמשותף בבית הספר ויהיו ידועים לכולם
 5. כישלונות במבחן: במקרה ששליש מהנבחנים ייכשלו במבחן יבדוק סיבה לכך בשיתוף רכז המקצוע, תישקל האפשרות לקיים מבחן חוזר.
 6. אסור לקיים יותר משני מבחנים באותו מקצוע במחצית.
 7. בדיקה מחודשת של ציון המבחן: תלמיד המבקש לערער על הערכת בחינתו ועל הציון הסופי רשאי לפנות למורה המקצוע בבקשה לבדיקה מחודשת של מבחנו. במידת הצורך יהיה התלמיד רשאי להמשיך ולערער בפני רכז המקצוע ומחנך הכיתה.
 8. תלמידים זכאים וחייבים להיבחן בכל בחינה במסגרת השיעור אותו הם לומדים.
בחנים


בחנים (כולל בחני פתע):

 1. אפשר לערוך בחן רק אם הוחזר הבחן הקודם שניתן באותו מקצוע.
 2. אם הבחן ניתן ללא הודעה מוקדמת יוכל להימשך עד רבע שעה ורק על החומר שנלמד ב2-3 שיעורים האחרונים.
 3. חובה להחזיר בחן תוך שבוע מיום כתיבתו.
מועדי ב


מועדי ב: 1- היעדרות ממבחן: תלמיד שנעדר מהכיתה בעת המבחן מסיבה מוצדקת שאושרה על ידי מחנך הכיתה ייבחן במבחן שמתכונתו זהה למבחן שנבחנה בו הכיתה. 2- בית הספר קובע את מספר מועדי ה-ב המותרים.