WhatsApp Image 2021-02-02 at 15.26.59.jp

נוער וקהילה

וועדת נוער וקהילה

תפקידה לאתר ולמפות את צרכי הנוער בעיר, בנוסף היא אחראית לקשר בין השכונות ותנועות הנוער למועצה.לתכנן ולהוציא לפועל פרויקטים ואירועים ערכיים ומשמעותיים לבני הנוער בהתאם לנושאים השנתיים של המועצה ולצרכים שעלו במיפוי צרכי הנוער בעיר